I fokus: DRM

Publisert på hardware.no (kommentarer).

Denne artikkelen er en populærvitenskapelig framstilling fra noe av innholdet fra hovedoppgaven min. Samlet argumenterer den i mot skremmesynet som mange andre nettaviser opererer med i forhold DRM-relaterte nyheter, og foreslår heller at Kultur- og kirkedepartementets lovendring kan stå ovenfor et stort problem – virkeligheten.

Verdt å merke seg er kanskje at det oppsto en liten disputt mellom meg og redaktøren for hw.no pga. avsnittslengden. Mens avsnittlengden opprinnelig gjorde at hver side besto av 2-3 avsnitt, ble antallet avsnitt etter Håvards redigering forøkt med det tre- eller firedobbelte. Dette på grunn av visse publiseringsregler som er tilpasset et publikum som leser på skjerm, hvor det heter seg at et avsnitt ikke skal være lenger enn 3-4 linjer for lettlesthetens skyld. Men vanligvis skriver jeg setninger som varer over 3-4 linjer, og jeg opplevde det som artikkelen ble veldig fragmentert når mange avsnitt besto av enkeltsetninger.

Med visshet om at mange av mine venner fra universitetet vil komme til å håne meg for de latterlige korte avsnittene, gikk jeg likevel med på å beholde de fleste av dem. Dette pga. Håvards forsikringer om at det er til det beste for publikummet på hw.no. Men jeg krevde samtidig at alle avsnitt som besto av en setning måtte inkluderes i avsnittet over eller under. Og slik ble det vel, med unntak av et par-tre setninger/avsnitt. :-)

EUCD ennå ikke godkjent

Manipulererer Kultur- og kirkedepartementet høringsinstansene når åndsverksloven nå skal endres? Denne kronikken stod på trykk i Klassekampen den 1. oktober 2004, under overskriften Teknologisk tåkeprat.

Åndsverksloven skal endres, og bakgrunnen for endringen er ifølge kultur- og kirkedepartementet hovedsakelig European Union Copyright Directive (EUCD). Jeg vil argumentere for at arbeidet med lovendringen er et eksempel på hvordan moderniseringsoffensiver kan grunnfestes i lovverk over hodet på dem det angår, i dette tilfellet uavhengige utøvere, utviklere, forbrukere og relevante organisasjoner. Høringsutkastet til lovendringen ble lagt ut vinteren 2003, og høringsfristen var den 25. juni i 2003. Et konkret lovforslag vil mest sannsynlig bli lagt fram for odelstinget i november.

I høringsutkastet unnlot Kultur- og kirkedepartementet å skrive klart at Norge ennå ikke er forpliktet til å implementere EUCD gjennom EØS, siden direktivet ennå ikke er gjort til en del av EØS-avtalen. Proposisjonen hvor Norge er i en stilling til å velge om de vil innlemme EUCD inn i EØS-avtalen, vil mest sannsynlig bli lagt fram for Stortinget før eller i løpet av november d.å. Norge har heller ikke ratifisert de to WIPO-traktatene som det ofte blir henvist til i både EUCD og i høringsutkastet.

Fortsett å lese EUCD ennå ikke godkjent